Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu

„Luna-śnienie”,

(dalej „Regulamin”)

 

1.

Definicje

 

a) „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Luna-śnienie” na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

b) „Organizator” – organizatorem Konkursu jest firma Style Digger Joanna Glogaza, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ul. Pisarzowickiej 33, 43-152 Janowice, posiadającą numer NIP 6521702512.

c) „Uczestnik” – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i bierze udział w Konkursie.

d) „Zgłoszenie konkursowe” – wpis zgłoszony przez Uczestnika, zamieszczony pod postem ogłaszającym konkurs na fanpage’u marki Lunaby w serwisie Facebook.com, przedstawiający opis snu Uczestnika

e) „Komisja konkursowa” – trzyosobowe jury wybrane przez Organizatora.

f) „Laureat” – zwycięzca Konkursu.

g) „Nagroda główna” – koszulka Astrid Mint w wybranym przez Uczestnika rozmiarze, o wartości 220 złotych

h) „Nagrody pocieszenia” – bony do sklepu Lunaby, o wartości 20 zł każdy, dla wszystkich biorących udział w Konkursie.

 

2.

Postanowienia ogólne

 

Organizatorem konkursu jest Style Digger Joanna Glogaza.

Fundatorem nagród jest Organizator.

Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów marki Lunaby i ma charakter ogólnopolski.

Konkurs będzie trwać od godziny 14:00 dnia 23.09.2016 roku do godziny 00:00 dnia 26.09.2016 roku.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, uregulowane niniejszym Regulaminem.

3.

Zasady i przebieg konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeden Uczestnik może przesłać jedno Zgłoszenie Konkursowe

Aby wziąć udział w Konkursie trzeba:

a) zapoznać się z Regulaminem Konkursu umieszczonym na stronie Lunaby.com

b) dołączyć do grupy fanów Lunaby na Facebooku

c) pod poste ogłaszającym Konkurs opisać swój sen

Wszystkie zgłoszenia zostaną zapisane w bazie danych Organizatora i będą mogły być przez niego użyte w celu promocji marki Lunaby. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie konkursowe udziela wyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie opisu snu przez Style Digger Joanna Glogaza, w szczególności przez publikację w Internecie.

Uczestnik przesyłając Zgłoszenie konkursowe oświadcza, że nie narusza praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

Nadesłane zgłoszenia konkursowe nie mogą mieć wulgarnego lub obraźliwego charakteru.

4.

Nagrody i wyłanianie zwycięzców

 

Nagrody przyzna Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

Komisja konkursowa w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności przyzna jedną główną nagrodę – koszulkę nocną marki Lunaby – Astrid Mint.

Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają Nagrody pocieszenia, w postaci bonów do sklepu Lunaby, o wartości 20 złotych każdy.

Nagroda główna zostanie wysłana do Laureta za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą priorytetową, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

Nagrody pocieszenia zostaną przekazane uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu dnia 27.09.2016 o godzinie 10:00, poprzez fanpage marki Lunaby na portalu Facebook.com.

Nagroda główna nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną

Laureat odpowiada za dostarczenie właściwego adresu do wysyłki przyznanej mu nagrody, w ciągu pięciu dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Pozostali Uczestnicy odpowiadają za dostarczenie właściwych adresów poczty elektronicznej, do wysyłki przyznanych im bonów, w ciągu pięciu dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

Nagrody nie podlegają opodatkowaniu (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT).

 

5.

Polityka prywatności

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani, by podać swoje dane osobowe do wydania nagród tj. imię i nazwisko, adres do wysyłki dla Laureata oraz imię i nazwisko, adres email dla wyróżnionych i pozostałych uczestników. Dane należy wysłać na adres shop@lunaby.com.

Każdy uczestnik wyraża zgodę na podanie wyników konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Dane osobowe będę zbierane i przetwarzane przez Style Digger Joanna Glogaza wyłącznie na potrzeby konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

6.

Postanowienia końcowe

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2016 roku.

Regulamin może podlegać zmianom w każdym momencie trwania konkursu, w zakresie jaki nie pogorszy praw Uczestników Konkursu.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.