Regulamin konkursu

 

 

Regulamin konkursu
„Nadaj imię szlafrokowi Lunaby”,
(dalej Regulamin”)

 • 1.
  Definicje
  a) „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Nadaj imię szlafrokowi Lunaby” na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
  b) „Organizator” – organizatorem Konkursu jest firma Style Digger Joanna Glogaza, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ul. Pisarzowickiej 33, 43-152 Janowice, posiadającą numer NIP 6521702512.
  c) „Uczestnik” – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i bierze udział w Konkursie.
  d) „Zgłoszenie konkursowe” – propozycja nazwy modelu, wraz z uzasadnieniem, podana przez Uczestnika,  zamieszczona pod postem ogłaszającym konkurs na fanpage’u marki Lunaby w serwisie Facebook.com.e) „Komisja konkursowa” – trzyosobowe jury wybrane przez Organizatora.

  f) „Laureat” – zwycięzca Konkursu.

  g) „Nagroda główna” – bon do wykorzystania w sklepie Lunaby, o wartości 100 zł.

  h) „Nagrody pocieszenia” – bony do sklepu Lunaby, o wartości 20 zł każdy, dla wszystkich biorących udział w Konkursie.

 • 2.
  Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Style Digger Joanna Glogaza.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów marki Lunaby i ma charakter ogólnopolski.
 4. Konkurs będzie trwać od godziny 14:00 dnia 11.09.2017 roku do godziny 00:00 dnia 15.09.2017 roku.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, uregulowane niniejszym Regulaminem.

 

 • 3.
  Zasady i przebieg konkursu
 1. Nadesłane zgłoszenia konkursowe nie mogą mieć wulgarnego lub obraźliwego charakteru.
 2. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie konkursowe oświadcza, posiada do nazwy pełne prawa autorskie i majątkowe lub oświadcza, że nazwa nie narusza praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
 3. Wszystkie zgłoszenia zostaną zapisane w bazie danych Organizatora i będą mogły być przez niego użyte w celu promocji marki Lunaby. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie Konkursowe udziela wyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie nazwy przez Style Digger Joanna Glogaza, w szczególności przez używanie nazwy jako nazwy produktu Lunaby, dodanie logo marki Lunaby i publikację w Internecie.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie trzeba:
  a) zapoznać się z Regulaminem Konkursu umieszczonym na stronie Lunaby.comb) dołączyć do grupy fanów Lunaby na Facebookuc) przedstawić propozycję nazwy
 5. Jeden Uczestnik może przesłać jedno Zgłoszenie Konkursowe
 6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4.Nagrody i wyłanianie zwycięzców

1. Nagrody przyzna Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

 1. Komisja konkursowa w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności przyzna jedną główną nagrodę – bon do sklepu Lunaby o wartości 100 zł.
 1. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają Nagrody pocieszenia, w postaci bonów do sklepu Lunaby, o wartości 20 złotych każdy.
 2. W przypadku identycznych zgłoszeń Uczestników, wygrywa osoba, która podała wybraną nazwę jako pierwsza.
 1. Nagroda główna i nagrody pocieszenia zostaną przekazane uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
 1. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu dnia 16.09.2017 o godzinie 12:00, poprzez fanpage marki Lunaby na portalu Facebook.com.
 1. Uczestnicy odpowiadają za dostarczenie właściwych adresów poczty elektronicznej, do wysyłki przyznanych im bonów, w ciągu pięciu dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 1. Nagrody nie podlegają opodatkowaniu (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT).

 

 • 5.

Polityka prywatności

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 1. Uczestnicy konkursu są zobowiązani, by podać swoje dane osobowe do wydania nagród tj. imię i nazwisko, adres email. Dane należy wysłać na adres shop@lunaby.com.
 1. Każdy uczestnik wyraża zgodę na podanie wyników konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 1. Dane osobowe będę zbierane i przetwarzane przez Style Digger Joanna Glogaza wyłącznie na potrzeby konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 • 6.
  Postanowienia końcowe
 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 1. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2017 roku.
 2. Regulamin może podlegać zmianom w każdym momencie trwania konkursu, w zakresie jaki nie pogorszy praw Uczestników Konkursu.
 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.